رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

فلسفه هنر

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه هشت

در ادامه بحث در باب نظریات نیچه در مورد موضوع هنر و اخلاق و پیرو آن، به مبحث گزینش از دیدگاه او می‌رسیم که آن را امری ناگزیر و ضروری می‌داند. در امر برجسته‌سازی و گزینش، ناگزیر برخی ارزش‌گذاری‌ها تقویت و برخی تضعیف می‌شوند؛ اما

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه چهار

در چاپ های پیشین نشریه چاپ خونه، به دنبال تعریف مشخصی برای هنر و ارزش‌گذاری اثر هنری، به بررسی نظریه‌های بنیادینی چون والتر بنیامین و جرج دیکی پرداختیم. مسئله اصلی که هنگام تحلیل تمامی نظریات فلسفه هنر پیش می‌آید، چرایی این تعریف‌هاست. نیاز به وجود

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه سه

با پیدایش صنعت چاپ و رواج تکثیر مکانیکی اثر هنری، ارزش‌های اصیل آثار هنری کلاسیک، همچون آیین، جاودانگی و فاصله‌ی مشخص اثر با مخاطب، تحت تأثیر قرار گرفت و از میان رفت؛ و دسترسی آسان به تصاویر چاپی اصالت هر اثر هنری را دگرگون کرد.

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه هفت

در هفتمین سری گفتار چاپ‌خونه، ابتدا اندیشه‌های نیچه در مورد هنر را از طریق دو موضوع اصلی فرازیبایی‌شناختی او "یعنی مابعدالطبیعه و اخلاق" موردبررسی قرار خواهیم داد و سپس به بررسی زیبایی‌شناسی دوران بلوغ فکری او خواهیم پرداخت. نیچه در جوانی بسیار متأثر از شوپنهاور

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه شش

در درس گفتار پیشین درباره رویکردهای زیبایی شناسانه کانت گفتیم. سیر درک و فلسفه زیبایی‌شناسی همانند و همگام بازمان، سیر پیشروی خطی را دنبال می‌کند و اگر بخواهیم با این قطار یک‌طرفه، تاریخ را سیر کنیم، پس از مطالعه نگاه کانت در باب زیبایی به

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه پنج

آنچه در مجله قبلی چاپ‌خونه مورد بررسی قرار گرفت، عوامل تأثیرگذار بر برداشت شخصی مخاطب از یک اثر هنری و زیبایی اثر در نظر او بود. اما نمی‌توانیم درباره زیبا انگاشتن سخن بگوییم بی‌آنکه زیبایی‌شناسی کانت را مورد بررسی قرار دهیم. دکارت "می‌اندیشم"را نقطه‌ی اصلی

جستاری کوتاه درباره فلسفه هنر ، چاپ خونه یک

هنر در لغت به معنای علم، معرفت، دانش ، فضیلت و کمال است. در ‌واقع به معنی آن ‌چه از کمال آدمی است که هوشیار، فراست و فضل را در بر‌ دارد. (فرهنگ دهخدا) امروزه واژه هنر در زبان فارسی به معنای تفسیری ست که