رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

نمایش گروهی نقاشی، مجسمه و چاپ دستی “۰۰:۰۰”

محدثه جعفری | شیدا بردبار | پریا فرخی | منا حسین زاده | سعیده نبی پور | زهرا صداقت | سحر محمدی زاده | سحر فرکمالی | کژال فخری | سپهر سیاح

آلبوم مجموعه: ۰۰:۰۰

Untitled

Artist : Mohadeseh Jafari, Size : 100*88, Technique : Oil color on canvas, Year : 2021

Untitled

Artist : Mohadeseh Jafari, Size : 100*88, Technique : Oil color on canvas, Year : 2021

Untitled

Artist : Mohadeseh Jafari, Size : 100*88, Technique : Oil color on canvas, Year : 2021

Life

Artist : Mohadeseh Jafari, Size : 100*88, Technique : Oil color on canvas, Year : 2021

Untitled

Artist : Mohadeseh Jafari, Size : 100*88, Technique : Oil color on canvas, Year : 2021

The Wight Night No.111 (from wight night collection)

Artist : Sheida Bordbar, Size : 40*40, Technique : Mixed Media, Year : 2020

(The Wight Night No.0101 (from wight night collection

Artist : Sheida Bordbar, Size : 30*30, Technique : Mixed Media, Year : 2020

(The weight night No.100 (from wight night collection

Artist : Sheida Bordbar ,Size : 30*30, Technique : Mixed Media, Year : 2020

(The Wight Night No.020 (from wight night collection

Artist : Sheida Bordbar, Size : 40*80, Technique : Mixed Media, Year : 2020

Concealed Child from the Fate

Artist : Mona Hoseinzadeh, Size : 57*50, Technique : Metal Printmaking, Year : 2019

Angel

Artist : Mona Hoseinzadeh, Size : 58*35, Technique : Metal Printmaking, Year : 2019

The Virgin and the childwith saint john with Babtist

Artist : Mona Hoseinzadeh, Size : 57*50, Technique : Metal Printmaking, Year : 2019

Madonna and Child with the Infant Saint John the Baptist

Artist : Mona Hoseinzadeh, Size : 70*50, Technique : Lithography, Year : 2020

Untitled

Artist : Saeedeh Nabipour, Size : 40*30, Technique : Monoprint, Year : 2020

Untitled

Artist : Saeedeh Nabipour, Size : 40*30, Technique : Monoprint, Year : 2020

Untitled

Artist : Saeedeh Nabipour, Size : 40*30, Technique : Monoprint, Year : 2020

Untitled

Artist : Zahra Sedaghat, Size : 18*12, Technique : Psychograph and ink on cardboard , Year : 2021

Untitled

Artist : Zahra Sedaghat, Size : 12*9, Technique : Psychograph and ink on cardboard, Year : 2021

Untitled

Artist : Zahra Sedaghat, Size : 16*10, Technique : Psychograph and ink on cardboard, Year : 2021

Untitled

Artist : Zahra Sedaghat, Size : 17*12, Technique : Psychograph and ink on cardboard, Year : 2021

Untitled

Artist : Zahra Sedaghat, Size : 55*42, Technique : Psychograph and ink on cardboard, Year : 2021

From Music Collection

Artist : Sahar Mohammadi zade, Material : Metal and stone, Year : 2020

From Music Collection

Artist : Sahar Mohammadi zade, Material : Metal and stone, Year : 2020

Loziz

Artist : Sepehr Sayyah, Material : Metal, Year : 2021

Untitled

Artist : Kazhal Fakhri, Size : 26.5*24, Technique : etching, Year : 2016

Untitled

Artist : Kazhal Fakhri, Size : 26.5*24, Technique : etching, Year : 2016

Untitled

Artist : Kazhal Fakhri, Size : 35*25, Technique : Calcography, Year : 2019

Untitled

Artist : Kazhal Fakhri, Size : 35*25, Technique : Calcography, Year : 2019

Edge of the time 2

Artist : Paria Farokhi, Size : 45*31, Technique : Scratch on oil pastel, Year : 2021

The presence of infinite 2

Artist : Paria Farokhi, Size : 33*20, Technique : Scratch on oil pastel, Year : 2021