رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی “وضعیت معدوم”

علی فاضلی| اکبر نعمتی راد| سارا محمدی| محمد سلامت زاده| فرزانه قلی زاده| خاطره عزیز جلالی| زینب حسین زاده| جواد محبی| مژگان فاضلی

آلبوم مجموعه: ‎وضعیت معدوم | Extinct Condition

Artist : Sarah Mohamadi, Size : 100*100, Technique : Oil color & Acrylic, Year : 2020-2021
Artist : Mozhgan Fazeli, Size : 35*29, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Mozhgan Fazeli, Size : 35*29, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Mozhgan Fazeli, Size : 16*14, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Mozhgan Fazeli, Size : 16*14, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 30*21, Technique : Printmaking on glass, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 30*21, Technique : Printmaking on glass, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 30*21, Technique : Printmaking on glass, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 30*21, Technique : Printmaking on glass, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 30*21, Technique : Printmaking on glass, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 30*21, Technique : Printmaking on glass, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 140*100, Technique : Acrylic on Fabric, Year : 2020-2021
Artist : Akbar Nemati Rad, Size : 140*100, Technique : Acrylic on Fabric, Year : 2020-2021
Artist : Farzane Gholizade, Size : 30*23, Technique : Printmaking on paper, Year : 2020-2021
Artist : Farzane Gholizade, Size : 30*23, Technique : Printmaking on paper, Year : 2020-2021
Artist : Farzane Gholizade, Size : 27*23, Technique : Printmaking on paper, Year : 2020-2021
Artist : Khatere Aziz Jalali, Size : 50*40, Technique : Drawing & collage, Year : 2020-2021
Artist : Khatere Aziz Jalali, Size : 50*30, Technique : Drawing & collage, Year : 2020-2021
Artist : Khatere Aziz Jalali, Size : 70*50, Technique : Drawing & collage, Year : 2020-2021
Artist : Khatere Aziz Jalali, Size : 70*50, Technique : Drawing & collage, Year : 2020-2021
Artist : Zeinab Hosein zade, Size : 60*48, Technique : Pen & oil color on Paper, Year : 2020-2021
Artist : Zeinab Hosein zade, Size : 60*48, Technique : Pen & oil color on Paper, Year : 2020-2021
Artist : Ali Fazeli, Size : 36.5*31, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Ali Fazeli, Size : 36.5*31, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Ali Fazeli, Size : 36.5*31, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Ali Fazeli, Size : 36.5*31, Technique : Mixed Media, Year : 2020-2021
Artist : Javad Mohebi, Size : 20*20, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2020-2021
Artist : Javad Mohebi, Size : 20*20, Technique : Acrylic on Canvas, Year : 2020-2021