رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

گروه هنری بُرجاس

گروه هنری بُرجاس، هنر را ابزاری جهت نمایش انسان معاصر می‌داند. انسانی که بی‌‌شک متأثر از گذشته، با معضلات روزمره سروکله می‌زند و رهسپار آینده‌ای گنگ و مبهم است. بُرجاس، هنری را ارائه می‌دهد که برخلاف مفاهیم و دیدگاه‌های کلاسیک، تافته جدا‌بافته نیست و از دل زندگی اجتماعی در قرن جدید بر‌می‌آید. آنچه در مقابل دیدگان مخاطب قرار می‌گیرد، همانی است که برخورد هر روزه، آن را به امری عادی و مقبول تبدیل کرده‌است. تکرار روزمره موجب پذیرش لاینفک آن شده و به نوعی ایدئولوژی که آینده‌ای دروغین را حقیقت محض جا می‌زند، مبدل شده و از هر یک “جان”، ابزار می‌سازد. شناخت لزوماً بر تجربه استوار نیست، بلکه بر ساختار‌هایی استوار است که تجربه را ممکن می‌سازد؛ همانند ساختار مفاهیم، زبان و یا نشانه‌ها؛ این هنرمند معاصر است که بنای این ساختار منسجم را می‌نهد. بُرجاس در انتقال مفاهیم، خود را محدود به نوع خاصی از بیان یا ابزار نمی‌کند. از هرآنچه فریاد و یا آرزویش را به گوش مخاطب برساند استفاده می‌کند تا آنچه که به امری عادی تبدیل شده را با زبان هنر در مقابل چشم بیننده زنده کند.

آلبوم مجموعه: شهر به مثابه قبرستان

Worn-out imagination

Artist : Hamid Asadzade, Size : 120*110, Technique : oil paint on wood, Year : 2020

Worn-out imagination

Artist : Hamid Asadzade, Size : 120*110, Technique : oil paint on wood, Year : 2020

Victims of victims of victims

Artist :Foroozan Soleymani, Size : 120*120, Technique : oil paint on fabric, Year : 2020

Victims of victims of victims

Artist :Foroozan Soleymani, Size : 60*60, Technique : oil paint on fabric, Year : 2020

Victims of victims of victims

Artist :Foroozan Soleymani, Size : 60*80, Technique : oil paint on fabric, Year : 2020

Untitled

Atosa Divsalar, Size : 29*31, Technique : oil paint on metal, Year : 2020

Untitled

Atosa Divsalar, Size : 29*31, Technique : oil paint on metal, Year : 2020

Untitled

Artist : Mostafa Masoumi, Size : 60*45*30, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Banafshe Motevalli, Size : 25*25*90, Technique : oil on plate, Year : 2020

Untitled

Artist : Shaghayegh Shabani, Size : 40*20*70, Technique : oil paint on metal, Year : 2020

Untitled

Artist : Zeinab Fatemi, Size : 100*90, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Sarina Fazeli, Size : 28*21*6, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Keyvan Shabazade, Size : 16*24, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Farhad Esmaelzade, Size : 20*25, Technique : oil on metal, Year : 2020

Untitled

Artist : Farhad Esmaelzade, Size : 20*25, Technique : oil on metal, Year : 2020

Untitled

Artist : Farhad Esmaelzade, Size : 20*25, Technique : oil on metal, Year : 2020

Untitled

Artist : Farhad Esmaelzade, Size : 20*25, Technique : oil on metal, Year : 2020

Untitled

Artist : Saeed Yaghoobi, Size : 80*50, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Sarina Fazeli, Size : 33.5*60.5, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Sarina Fazeli, Size : 33.5*60.5, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Sarina Fazeli, Size : 33.5*60.5, Technique : assembling, Year : 2020

Untitled

Artist : Sarina Fazeli, Size : 33.5*60.5, Technique : assembling, Year : 2020