رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

نمایش گروهی طراحی، نقاشی و چاپ دستی “دنیای موازی”

مصطفی فتوح نژاد | مریم فرهادی | نجمه راسخ | صدف صادقی | غزاله ستایشگر | نگار بنی هاشمی | آرتمیس میان | مرجان مطلق حق نگهدار

آلبوم مجموعه: دنیای موازی | parallel world

Artist: Mostafa Fotohinezhad ,Size: 40*30,Technique: Acrylic and pen on cardboard , Year: 2020-2021
Artist: Najmeh Rasekh ,Size: 50*50,Technique: Acrylic on canvas , Year: 2021
Artist: Najmeh Rasekh ,Size: 40*30,Technique: Acrylic on canvas , Year: 2017
Artist: Najmeh Rasekh ,Size: 100*100,Technique: Acrylic on canvas , Year: 2021
Artist: Najmeh Rasekh ,Size: 40*30,Technique: Acrylic on canvas , Year: 2017
Artist: Negar Banihashemi ,Size: 70*50,Technique: Pen on Cardboard , Year:2018
Artist: Negar Banihashemi ,Size: 100*80,Technique: Pen on Cardboard , Year:2018
Artist: Negar Banihashemi ,Size: 40*30,Technique: Pen on Cardboard , Year:2019
Artist: Negar Banihashemi ,Size: 29*21,Technique: Pen on Cardboard , Year:2019
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 145*110,Technique: Acrylic on canvas, Year:2020
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 150*110,Technique: Acrylic on canvas, Year:2020
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 70*50,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2021
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2019
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2020
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2020
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2020
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 50*35,Technique: Acrylic on Cardboard, Year:2020
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 14*11,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 14*11,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 13*9,Technique: Printmaking, Year:2019
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 14*11,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 14*11,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 31*21,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 35*25,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 25*12,Technique: Printmaking, Year:2019
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 13*9,Technique: Printmaking, Year:2019
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 30*25,Technique: Woodcut, Year:2018
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 21*20,Technique: Printmaking, Year:2018
Artist: Sadaf Sadeghi ,Size: 21*21,Technique: Mixed media on Cardboard, Year: 2019
Artist: Sadaf Sadeghi ,Size: 40*20,Technique: Mixed media on Cardboard, Year: 2018
Artist: Sadaf Sadeghi ,Size: 35*25,Technique: Mixed media on Cardboard, Year: 2019
Artist: Sadaf Sadeghi ,Size: 21*21,Technique: Mixed media on Cardboard, Year: 2019
Artist: Sadaf Sadeghi ,Size: 40*20,Technique: Mixed media on Cardboard, Year: 2017
Artist: Artemis Mian ,Size: 220*120,Technique: Mixed media on Cape, Year: 2021
Artist: Ghazaleh Setayeshgar ,Size: 90*80,Technique: Acrylic on canvas, Year: 2021
Artist: Ghazaleh Setayeshgar ,Size: 80*80,Technique: Acrylic on canvas, Year: 2021
Artist: Marjan Motlagh Haghnegahdar ,Size: 75*75,Technique: Acrylic on Kilim, Year: 2021
Artist: Marjan Motlagh Haghnegahdar ,Size: 75*75,Technique: Acrylic on Kilim, Year: 2021
Artist: Maryam Farhadi ,Size: 13.5*9.5,Technique: Woodcut, Year: 2021