رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

مریم خلیفه

مریم خلیفه، هنرمند خوش‌ذوق متولد سال (۱۳۶۷) مرودشت استان فارس است. وی که دوره کارشناسی خود را در شهر نیشابور گذرانده دغدغه‌های ذهنی شخصی و اجتماعی خود را محور جست‌وجوی هنری خود قرار داده و در وهله اول زنان بالاخص زنان دوره خود را و در مرحله بعد افرادی با دغدغه‌های ذهنی مشابه خویش را مخاطب قرار داده است. در این راه وی متأثر از خواب، رؤیا، زندگی و خاطرات شخصی خود به‌عنوان منبع الهام؛ یونگ، مارکس، مسائل خاورمیانه و مذهب و تأثیرات جبری – ژنتیکی به‌عنوان منبع مطالعاتی خود و همچنین از مسائل اجتماعی دوره معاصر، به‌عنوان هنرمندی حساس تأثیر پذیرفته است و در مدت حدود شش ماه به جست‌وجوی خود بامهارت مجسمه‌سازی خود شکل می‌بخشد.

آلبوم مجموعه: زیر پوست من | Under My Skin

Black Holes

Size : 38*43, Weight: 1/700 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Shame

Size : 38*43, Weight: 1/700 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Hole

Size : 18*42, Weight: 640 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Scratch

Size : 60*50, Weight: 1/700 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Paradox

Size : 37*44, Weight: 2/300 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2022

Screem

Size : 38*43, Weight: 1/700 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Cage

Size : 33*25, Weight: 600 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Dream

Size : 30*43, Weight: 1/600 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Silent

Size : 32*26, Weight: 1/300 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Destruction

Size : 24*20, Weight: 200 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Inhale

Size : 30*20, Weight: 1/600 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Duman

Size : 30*13, Weight: 1/500 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2019

Torment

Size : 20*10, Weight: 4500 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Prosess

Size : 80*20, Weight: 2000 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Effect

Size : 27*30, Weight: 1/500 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2021

Tomorrow

Size : 24*16, Weight: 350 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2016

Dance with me

Size : 37*20, Weight: 950 gr, Technique : Casting, Material: Aluminium, Year : 2016