رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

Figure Out

نمایشگاه حاضر: سربرآوُرد

خلق آنچه چیزی نه‌هست در پسِ هراس‌چهره‌های ابهامی نهفته‌گشته از جوهرۀ سوگوارانۀ خودارجاعِ بیرونیِ بافتی از سکون و حرکتِ تن‌لکه‌های منتزعِ پیچیدگی‌های این‌سو آن‌سوی حیاتِ اثبات‌شده‌نفی‌گشتۀ جماعتی فام‌آلود از هبوط تا کودکی در خلوصی که نقص و تحریف و تقلیل و خرابی و کاهش و صدمه و شائبه و کاستیِ خفیف‌العقلانۀ آشناگمان‌گردیده را راه بدان نخواهد تا ارتعاشِ آن ناچیزِ چیزی‌شده دیگر و دیگر و دیگر.

نویسنده: مجید خادم

استیتمنت