رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

Cumin, Cumin

نمایشگاه حاضر: زیره زیره

آرزو شیروانی هنرمندی است که زیباییِ پرواز کردن را به رخ نمی‌کشد، بلکه تلاش به تحملِ سختیِ ایستادن، راه رفتن و پریدن را آموزش می‌دهد. امروزه، انسان به گذر از میان همه‌چیز و عادت کردن و ندیدن خو گرفته؛ و سرعت بر ایستادن و نگریستن ارجحیت پیداکرده است. آنچه شیروانی به نمایش می‌گذارد، دستانی است بیرون زده از چهارچوب بوم نقاشی که آماده است برای نگه‌داشتن بیننده. دودستی مخاطب را می‌چسبد تا بهتر ریزبه‌ریز خطوط را، زیروبم اشکال را و هر جزئی که در به وجود آمدن هویت آن کل خلق‌شده نقشی ایفا کرده است، بهتر ببیند. با این بینش که هویتِ کل، از گوشه گوشه‌ی همین اجزاء شکل می‌گیرد. این “ما” بدون من و تو وجود نخواهد داشت؛ و این “من”، بدون خستگی، ترس، شادی و اشک، “من” نخواهد بود. آنچه لازمه‌ی شناختِ یک “کل” آرمانی است، نگریستن به اجزائش با کمترین فاصله و بیشترین دقت است. آرزو شیروانی توجه به کوچک‌ترین جزء وجود انسان را میان سیل عظیمی از احساسات و حوادث، یادآور می‌شود تا از تک‌تک لحظات پرواز کردن و اوج گرفتن لذت توانی بُرد.

نویسنده : شیدا بردبار

استیتمنت