رد کردن پیوندها
مشاهده
بکشید

There is a Dagger Hidden in the desk’s drawer

نمایشگاه حاضر: «خنجری در کشوی میز پنهان است»

برترین رسالت طنز زدودن قداست است، در اینجا قداست باور به حقیقت مطلق و بدون تغییر! این جزم‌اندیشی چه کثافات که به جهان نیاورده است! چنین اعتقادی همواره سبب بروز ایده‌هایی همچون مُثُل، جوهر، شیء فی‌نفسه، توتالیتاریسم، فاشیسم، جنگ‌های بشری، بمباران‌های شیمیایی و … شده است؛ آن چیزی که غیبتش همواره هنرمند را به خلق اثر وامی‌دارد، عدم توجه جامعه به کثرت چشم‌انداز‌ها و تفاسیر است. حقیقت از جهان ما از روزمرگی‌های ما جدا نیست و در وادی یقین‌هایی استوار قرار ندارد؛ کشف حقیقت در گرو جست‌و‌جوی زندگی روزمره، به همان معنایی که گاهی کلیشه می‌دانیم است و بهترین هنرمندان آن‌قدر کلیشه را صیقل می‌دهند آن را بزرگ می‌کنند و باز پس می‌گیرند تا از نیروی کشف حقیقت برخوردار شود. «در جوار خورشید بسا جرم‌های سیاه است که وجودشان را حدس می‌توان زد…».

نویسنده : مریم رئیسی

استیتمنت